obchodní podmínky a reklamační řád eshopu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PŘÍVĚSY STRAKONICE S.R.O.

     

Sídlo firmy: Jedraž 1, PSČ 387 01

Výdejný místo firmy: Řepice 164, Strakonice, PSČ 386 01

identifikační číslo: 10746561

Email: privesystrakonicesro@gmail.com 

Číslo účtu: 310746561/5500 (platby v Kč)

 

    

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu a pronájem přípojných vozidel umístěného na internetové adrese:

https://www.privesystrakonice-eshop.cz 
  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Přívěsy Strakonice s.r.o., se sídlem Jedraž 1, PSČ 387 01 a výdejným místem Řepice 164, Strakonice, PSČ 386 01, identifikační číslo: 10746561 , (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.privesystrakonice-eshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Pokud si kupující vybere barvu, která momentálně není skladem a požaduje dodání ihned(tj.neudělá předobjednávku dané barvy či se mu nechce čekat), bude mu vybrána a doručena barva, která skladem je.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti ve výdejním místě prodávajícího na adrese Řepice 164, Strakonice, 386 01

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 310746561/5500 (platby v Kč), vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému -zatím nedostupné

 bezhotovostně platební kartou-zatím nedostupné

 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou-Cofidis - zatím nedostupné

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.Při nepřebrání zásilky, která je na dobírku je kupující povinen uhradit cenu dopravy, jedná se totiž o porušení smlouvy dle paragrafu 2118 obchodního zákoníku.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo fyzicky společně s objednávkou. 

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu Daňový doklad – fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin-pouze v případě hotovostní platby.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

- od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

- od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

- od kupní smlouvy o dodávce či osobním převzetí, kdy zboží během 14 dnů bude vykazovat známky použití či jiného poškození nebo opotřebení jej není možné vrátit

- od kupní smlouvy o dodávce či osobním převzetí, kdy zboží během 14 dnů bude přihlášeno na osobní či firemní údaje kupujícího jej není možné vrátit

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený výše v tomto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené v záhlaví těchto VOP.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

5.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7 Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na eshopu prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

5.8 Ve všech případech odstoupení dle tohoto odstavce dále kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného a nebudou kupujícímu vráceny.

5.9 Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží po dobu jeho držení kupujícím.

5.10 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí.

 

 

5.11 Pro odstoupení od smlouvy použijte náš formulář, který zašlete buď písemnou formou na adresu našeho sídla nebo emailem na privesystrakonicesro@gmail.com

 

Jiná forma odstoupení není akceptovatelná-tj. telefonicky ,sms či po soc.sítích.

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Email:

Tel.číslo:

Datum koupě:

Číslo objednávky:

 

Adresát:

Prodávající: Přívěsy Strakonice s.r.o.

IČ: 10746561 DIČ: CZ10746561

Se sídlem: Jedraž 1, 387 01, Volyně 

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.Přičemž odstoupení se řídí bodem 5. obchodních podmínek z https://www.privesystrakonice-eshop.cz

 

 

V ………. dne ……….

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za vady způsobené dopravcem ( škrábance, odřeniny, povolené spoje, vytažené drátky, spoje, konektory....ty nejsou důvodem nepřevzetí stroje)Při předání zboží dopravce vs zákazník je nutné si vždy stroj pečlivě projít či vyzkoušet, zda-li vše funguje a poté teprve podepsat předávací list.Poté již není možná reklamace ani dopravci).Koupí stroje kupující souhlasí s tímto bodem a stroj si při převzetí opravdu prohlédne.

Pokud zákazník nepřevezme stroj z výše zmíněných důvodů a vrátí jej zpět, tak si pro nový stroj bude muset dojet osobně bez nároku na vrácení přepravného, jelikož nejsme schopni garantovat opětovné doručení bez škrábanců či oděrek.

Kupující si případné poškození reklamuje sám u přepravce.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány-viz.reklamační řád.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3.1 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

- vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

- vada je zjevná a tedy platí, že zákazník takové zboží i s vadou schválil,

- vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

- se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,

- užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Jestliže si za poškození, závadu, defekt nebo i jiné skryté vady kupující způsobil vlastní vinou nebude mu reklamace uznána výrobcem/dadavatelem. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poté je prodejce povinen informovat výrobce/dodavatelem o reklamaci zákazníka. Kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7 V případě reklamace je kupující si zboží neprodleně po ohlášení opravy vyzvednout, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů bude mu účtováno skladné 100 Kč/den.

7.8 Pokud bude stroj doručen ve stavu, kdy není možné započít s jeho opravou bude účtováno skladné 100,-Kč/den do té doby než bude oprava ze strany kupující umožněna.

7.9 Při doručení znečištěného stroje bude účtován jednorázový poplatek 1000,-Kč bez DPH za hrubé očištění.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy privesystrakonicesro@gmail.com Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím poštovní služby, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

11.4. Doručování náhradních dílu či dílů určených k reklamaci probíhá pouze přes kurýrní služby- FOFR a PPL.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Přívěsy Strakonice s.r.o., Řepice 164, Strakonice, 386 01, adresa elektronické pošty privesystrakonicesro@gmail.com, telefon +420 606 061 946.

 

Ve Strakonicích dne  03.03.2022    

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Záruční doba pro soukromé subjekty činí u nového zboží 24 měsíců.

1.1 Záruční doba pro podnikatele-tj.IČO/DIČ činí 12 měsíců.

2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady.

2.1 Zejména odpovídá za to, že zboží má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat.

2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

2.4. je v odpovídajícím množství.

2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Prodávající nenese odpovědnost

3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

3.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

3.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí.

3.4. za vady zboží způsobené dopravcem-škrábance, ulomené části či povolené části, vytažené drátky, spoje, konektory. Tyto skutečnosti nutno hlásit neprodleně po převzetí dopravci a zaznamenat do předávacího listu.Poté již toto není možné, proto tedy přebírání zboží věnujte pozornost. Kupující je si vědom, že při přepravě může tato situace nastat a koupí zboží s tímto souhlasí.

3.5. pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu.

3.6. pokud kupující vadu sám způsobil.

3.7  pokud se kupující nebude vzorně starat o baterie, elektroinstalace. Konektory a další jiné, zejména v zimním období.

4. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení v záruční době a bez zbytečného odkladu po zjištění závady. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno. Zboží musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

5. V případě reklamace můžete zvolit následující možnost.  Dopravte výrobek/zboží na adresu: Přívěsy Strakonice s.r.o., Řepice 164, Strakonice 386 01. Jiný způsob reklamace není možný, než-li v místě výše zmiňovaném. Nemáme techniky, kteří jezdí po republice, tak o tom prosím nežádejte. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce či osobním odběru. Ke zboží přiložte doklad o koupi(kopii). Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. 

Pokud posíláte pouze součástku(ne celý přívěs):používejte vždy tuto adresu:

Přívěsy Strakonice s.r.o., Řepice 164, Strakonice 386 01

6. Při reklamaci je nutné vyplnit reklamační protokol (viz. níže) a s ním zboží reklamovat. Bohužel u nás nefunguje systém známý z orientálních trhů, kde se výměna vadného zboží/součástky dožadujete ihned za nový kus. Na posouzení reklamace máme ze zákona 30 dní (+ více než 30 dnů pro znalecký posudek výrobce/dodavatele)

7. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

8. Bude-li reklamace uznána, máte právo u nového zboží/součástky, případné opravy ze strany výrobce/dodavatele:

8.1. na bezplatné odstranění vady při přistavení přípojného vozidla/náhradního dílu a jiné či součástky do výdejny ve Strakonicích (pouze osobní odběr na pobočce ve Strakonicích, pro součástky/náhradní díly a jiné zpoplatněna doprava kupujícího, jestliže si kupující přeje pro součástky/náhradní díly a jiné zaslat na adresu).

8.2. není-li možné odstranění vady ze strany prodávajícího(nepočítá se to, že nemáte jak přípojné vozidlo/náhradního dílu a jiné či součástky, jak dopravit na bezplatnou opravu, tím vzniká překážka na vaší straně) ani výměna zboží či jeho součásti, nelze odstoupit od smlouvy - prodávající a kupující čekají na vyjádření dodavatele/výrobce s dalším postupem. 

10. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

10.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého.

11. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. Tzv. po zásahu do přípojného vozidla/náhradního dílu a jiné či součástky není možno uplatnit reklamaci. Ale pouze zažádat o pozáruční servis, který je hrazen spotřebitelem(kupujícím).

 12. V případě, že se prokáže výrobcem/dodavatelem při reklamaci, že vada zboží je chybou výroby ze strany výrobcem/dodavatelem , máte možnost nezbytné opravy ze strany výrobcem/dodavatelem nebo výměnou za nové přípojné vozidlo/náhradního dílu a jiné či součástky.

13.  Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (+ více než 30 dnů pro znalecký posudek výrobce/dodavatele)

13. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující bude chtít odstoupit od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky ve chvíli, kdy zboží bude vykazovat známky použití či jiného poškození.

14. Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží po dobu jeho držení kupujícím.

15. O vyřízení reklamace budete informováni buď e-mailem, telefonem či případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. Po tomto oznámení musí být zboží neprodleně vyzvednuto-max do 3 dnů-v případě, že tak neučiníte může vám být účtováno skladné 100,-Kč bez DPH/den. Skladné bude účtováno i v případě, že nebude možno započít s opravou vinou kupujícího-chybějící reklamační protokol, faktura - daňový doklad a jiné - do té doby než bude tato situace narovnána.

16. Náklady na dopravu stroje k nám do Strakonic vždy hradí kupující.

17. Přípojná vozidla/náhradního dílu a jiné či součástky jsou z hygienických důvodů k reklamaci přijaty pouze řádně vyčištěné, tedy nezablácené či jinak ušpiněné. Pokud bude stroj takto přivezen, bude automaticky účtován jednorázový poplatek 1000,-Kč bez DPH.

18. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

 

 

 

 

Příloha

 

Adresát:

Přívěsy Strakonice s.r.o. (https://www.privesystrakonice-eshop.cz )

Řepice 164, Strakonice, PSČ 386 01

 

Spotřebitel (jméno+příjmení):

Moje adresa:

Můj telefon:

Můj e-mail:

Datum koupě:

VIN kód nebo číslo faktury:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení, dne ______  jsem ve Vašem obchodě https://www.privesystrakonice-eshop.cz vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže).

Zboží však vykazuje tyto vady (podrobný popis vad):

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat (viz reklamační řád prodávajícího)

Požaduji o znalecký posudek výrobce/dodavatele - ANO/NE

Pokud se bude jednat o nezáruční opravu a stroj budu chtít opravit, tak maximální cena opravy bude:(doplní příjemce při předání a při strohém odhadu závady)

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

Datum objednání zboží:

Datum převzetí zboží:

Číslo objednávky:

Až bude vaše reklamace vyřízena, což je 30-ti dnů (+ více než 30 dnů pro znalecký posudek výrobce/dodavatele), tak budete informováni.

 

 

Datum, místo a podpis spotřebitele:

 

 

 

Reklamační řád vydán ve Strakonicích 03.03.2022